هنر سرای چلیپا
محفلی برای هنر دوستان
لینک دوستان

 

آمـوزش شکستــه ( جلســه ی پانــزدهــــم )

 

مخصوص هنرجویان دوره های عالی وممتاز

 

ترکیبــات حــروف

 

این جلسه : اتصال ( ح ) به حروف

 

 

 

 

 

بلبلی خون دلی خوردو گلی حاصل کرد    با دغیرت بصدش خار پریشان دل کرد

 

 

 

توضیحات :

 

1-   حرف ( ح ) در اتصال به حروف به دو صورت کوتاه وکشیده کاربرد دارد ، که با حروف ( ب پ ت ث ک گ ف و ط ن س ص ق ع ح ی ) به صورت کوتاه  وبا حروف ( ا د ه ر ل م ) علاوه بر شکل کوتاه به صورت کشیده نیز می تواند به آنها وصل شود ، که در ترکیبات بالا ملاحظه می فر مایید .

2-   شکل سر ( ح ) هنگام اتصال به حروف مختلف و در هنگامی که به صورت کوتاه ویاکشیده نوشته می شود با هم متفاوت می باشد که با دقت در ترکیبات مختلف باید شکل صحیح آنها را به خاطر بسپارید .

 

 

 

پایان جلسه ی پانزدهم ( موفق باشید )

 

* برنامه یآموزش اول و پانزدهم هر ماه می باشد
[ چهارشنبه پانزدهم خرداد 1387 ] [ 19:45 ] [ محمد قلیزاده جهرمی ]

 

 

 

 

آمـوزش نستعـلیـق ( جلســه ی پا نــزدهـــم )

 

مخصوص هنر جویان دوره های مقدماتی و متوسط

 

ترکیبــا ت دو حـرفـی

 

این جلسه : اتصال حروف به ( ل )

 

 

 

 

توضیحات :

 

1-   حروف هنگام اتصال به ( ل ) تقریبا به وسط الف لام وصل شده وبا خط زمینه فاصله دارند .

2-   بعضی از حروف فقط به شکل کوتاه به ( ل ) وصل می شوند ( ب پ ت ث ک گ ل م ) و بعضی از حروف علاوه بر شکل کوتاه به صورت کشیده نیز می توانند به ( ل ) وصل شوند ( ق س ص ع ح ط ه ) .

 

 

پایان جلسه ی پانزدهم ( موفق باشید )

 

  • برنامه ی آموزش اول و پانزدهم هر ماه می باشد .
[ چهارشنبه پانزدهم خرداد 1387 ] [ 19:40 ] [ محمد قلیزاده جهرمی ]

 

آمـوزش شکستــه ( جلســه ی چهـا ردهــم )

 

مخصوص هنر جویان دوره های عالی وممتاز

 

ترکیبات حروف

 

 

این جلسه : اتصال ( ع غ ) به حروف

 

 

 

 

 

 

یاد باد آن که زما وقت سفر یاد نکرد     به وداعی دل غم دیده ی ما شاد نکرد

 

 

توضیحات :

 

·   حروف  ( ع غ ) هنگام اتصال به حروف ( ب پ ت ث ک گ ف ط و ن ص ع ح ی ) به شکل کوتاه نوشته می شوند ، اما هنگام اتصال به حروف ( ا د ه ر ل س م ) می توانند علاوه بر شکل کوتاه ، به صورت کشیده وبلند نیز مورد استفاده قرار گیرند که در نوشته ی فوق آنها را ملاحظه می فرمایید.

·   شکل سر ( ع غ ) هنگام اتصال به حروف مختلف متفاوت میباشد ، حتی در هنگام اتصال به یک حرف ( زمانی که کوتاه نوشته می شود یا کشیده ) نیز سر ( ع غ ) با هم متفاوت می شود . مثال در نوشته ی بالا : ( اتصال ع غ به الف – دال و ... )

·       دقت در تمرین ونوشتن منظم راز موفقیت شما در این خط می باشد .

 

پایان جلسه ی چهاردهم ( موفق باشید )

 

 

  • برنامه ی آموزش اول و پانزدهم هر ماه می باشد .  
  •                                  
[ چهارشنبه یکم خرداد 1387 ] [ 16:23 ] [ محمد قلیزاده جهرمی ]

آمـوزش نستعــلیـــــــق  ( جلسـه ی چهـا ردهــم )

 

مخصوص هنر جویان دوره های مقدماتی ومتوسط

 

تر کیبات دو حرفی

 

این جلسه : اتصال حروف به ( ن )

 

 

 

 

توضیحات :

 

شکل ( ن ) در موقع اتصال حروف به آن هیچ تغییری نکرده و جایگاه و کرسی آن نیز همانند ( ن ) تنها می باشد .

حروف به سر ( ن ) وصل شده و کمی با خط زمینه فاصله دارند .

هیچ کدام از حروف به جز ( س ش ) نمی توانند به صورت کشیده وبلند به ( ن ) وصل شوند .

 

پایان جلسه ی چهاردهم ( موفق باشید )

 

 

  • برنامه ی آموزش اول وپانزدهم هر ماه می باشد .

 

[ چهارشنبه یکم خرداد 1387 ] [ 16:18 ] [ محمد قلیزاده جهرمی ]

 

 

آموزش شکسته ( جلسه ی سیزدهم )

 

مخصوص هنر جویان دوره های عالی وممتاز

 

ترکیبات حروف

 

 

این جلسه :  ( ص ض ) به حروف

 

 

 

 

 

هزار نقش برآید زکلک صنع و یکی      به دل پذیری نقش نگار ما نرسد

 

 

توضیحات :

 

·   حروف ( ص ض ) در هنگام اتصال حروف به آن همانند شکل مفرد آن به صورت نستعلیقی – کشیده و ساتوری که قبلا به آنها اشاره شده نوشته می شود .

·   هیچ حرفی قبل از ( ص ض ) به صورت کشیده وبلند نوشته نمی شود ، الا ما بین آ و کشیدگی حرفی قرار بگیرد .

·       سر ( ص ض ) کمی کشیده تر از نستعلیق اجرا می شود .

 

پایان جلسه ی سیزدهم ( موفق باشید )

 

 

 

 

[ یکشنبه پانزدهم اردیبهشت 1387 ] [ 21:38 ] [ محمد قلیزاده جهرمی ]

 

آموزش نستعلیق ( جلسه ی سیزدهم )

 

مخصوص هنر جویان دوره های مقدماتی و متوسط

 

ترکیبات دو حرفی

 

 

این جلسه : اتصال حروف به ( ط  ظ )

 

 

 

 

 

توضیحات :

 

·   حرف ( ط ظ ) به شکل تنها و یا در انتهای کلمه ، هیچ تفاوتی با هم ندارند . انتهای ( ط ظ ) روی خط زمینه است و نوک دهانه ی آن به هم وصل نمی شود .

·   کلماتی که به ( ط ظ ) ختم می شوند ، می توانند روی حروف یا کلمات ما قبل خود سوار شوند ، اما بهتر است که این نوع کلمات را سوار نکنیم .

·   حروف اتصالی به ( ط ظ ) معمولا روی سر ( ط ظ ) تسلط داشته و قسمت زیر این حروف کشیدگی بیشتری از حد معمول داشته تا بستری فراهم شود که ( ط ظ ) راحت روی آن بنشیند .

 

 

پایان جلسه ی سیزدهم ( موفق باشید )

 

 

  • برنامه ی آموزش اول و پانزدهم هر ماه می باشد.

 

[ یکشنبه پانزدهم اردیبهشت 1387 ] [ 21:27 ] [ محمد قلیزاده جهرمی ]

 

آموزش شکسته ( جلسـه ی دوازدهــم )

 

مخصـوص هنــر جـویان دوره های عالِی وممتــاز

 

تــرکیبــات حروف ( 11 )

 

 

این جلســـه : اتصال  ( س ش ) با حروف

 

  ماراسری است باتو که گرخلق روزگار   دشمن شوندو سر برود هم بر آن سریم

 

 

 

توضیحات :

 

·   حرف ( س ش ) در شکسته کمی پر قوس تر از نستعلیق نوشته می شود واندازه وطول ( س ش ) با توجه به نوع ترکیب می تواند به سه شکل بلند ، متوسط و کوتاه نوشته شود .

·   هرگاه ( س ش ) اول کلمه قرار گیرد به شکل دندانه دار و بدون دندانه نوشته می شود که معمولا نوع دوم با توجه به سرعت بیشتر دست وقلم ، کاربرد بیشتری دارد .

·   شکل  ( س ش ) در اول کلمه به صورتهای مختلف قابل اجرا است ، که بادقت در نوشته ی بالا به تفاوت بین آنها واقف می شوید .

·   توصیه : خوب دیدن ( مشق نظری ) ، دقت در نوشتن و تمرین منظم وزیاد ، راز موفقیت در این خط است .

 

پایان جلسه ی دوازدهم -  موفق باشید

 

 

 

* برنامه ی آموزش اول وپانزدهم هر ماه می باشد .

 

     

[ شنبه سی و یکم فروردین 1387 ] [ 21:32 ] [ محمد قلیزاده جهرمی ]

 

آموزش نستعلـیــق ( جلســـه ی دوازدهـــم )

 

مخصوص هنـــرجـویان دوره های مقدمـاتی و متـــوسط

 

تـرکیبــات 2 حــر فــی

 

 

این جلســه : اتصــــال حروف به ( و )

 

 

 

 

 

 

توضیحات :

 

·   حرف  ( و ) در خط نستعلیق ، چه به صورت مفرد وچه در کلمات ، همیشه با سر ی تو پر نوشته می شود .

·       حروفی که به ( و ) وصل می شوند معمولا بر ( و ) تسلط داشته وبا لای سر ( و ) قرار می گیرند .

·   جایگاه وکرسی  ( و ) وکلماتی که به ( و ) ختم می شوند ، خط زمینه است ، که می توانند روی حروف وکلمات ماقبل خود به خصوص حروف تخت ( ب پ ت ث ف ک گ ) ویا دوایر ( ن ل ق س ص ی ) سوار شوند . در انتهای جمله وسطر نیز باید کمی بالاتر از خط زمینه ویا کاملا روی حروف ویا کلمه ی ماقبل خود سوار شوند .

 

پایان جلسه ی دوازدهم – موفق باشید

 

 

 

*برنامه آموزش اول وپانزدهم هر ماه می باشد .

 

 

[ شنبه سی و یکم فروردین 1387 ] [ 21:26 ] [ محمد قلیزاده جهرمی ]

 

آموزش شکسته ( جلسه ی یازدهم )

 

مخصوص هنرجویان دوره های عالی و ممتاز

 

ترکیبات حروف ( 10 )

 

 

این جلسه : اتصال ( ل ) به حروف

 

 

  نیست برلوح دلم جزالف قامت یار  چکنم حرف دگر یاد نداد استادم

 

توضیحات :

 

·   حرف ( ل ) در اتصال به حروف خیلی شبیه ونزدیک به حروف ( ک گ ) نوشته می شود که البته ترکیب و اتصال ( ل ) با بعضی از حروف به خصوص حروف ( ح خ ج چ ) منحصر به فرد بوده واین شکل ( ل ) فقط با این این حروف می آید.

·   تفاوت دیگر ( ک گ ) و ( ل )در اتصال به ( م ) می باشد که ( ک گ ) با ( م ) هم به شکل راست وعمود وهم به شکل خمیده ودالی نوشته می شود ، اما اتصال ( ل ) به ( م ) همیشه با ( ل ) عمود و راست نوشته می شود .

·       به ترکیبات نوشته ی بالا و اتصال لام با حروف توجه فرمایید.

 

پایان جلسه ی یازدهم ( موفق باشید )

 

 

* برنامه ی آموزش اول و پانزدهم هر ماه می باشد .

[ جمعه شانزدهم فروردین 1387 ] [ 9:6 ] [ محمد قلیزاده جهرمی ]

 

آموزش نستعلیق ( جلسه ی یازدهم )

 

مخصوص هنرجویان دوره های مقدماتی و متوسط

 

ترکیبات 2 حرفی

 

 

این جلسه : ترکیب حروف به ( ر )

 

 

 

 

توضیحات :

 

·   در خط نستعلیق چهار نمونه ( ر ) داریم که دو نمونه ی آن به شکل مفرد ( که در بحث مفردات به آن اشاره کرده ایم ) ودو نمونه دیگر که معمولا در اتصال حروف به ( ر ) نوشته می شوند .

·   حروف ( ب پ ت ث ک گ ل ن ی ) هر گاه به ( ر ) وصل شوند ، شکل ( ر ) تغییر نمی کند و همانند ( ر ) معمولی یا مرغی نوشته می شود که جایگاه و کرسی آن نیز خط زمینه می باشد .

·   حروف ( ف ق ح خ ج چ ) هم می توانند با ( ر ) معمولی نوشته شوند و هم می توانند با ( ر ) بلند و کشیده ( شمشیری ) بیایند که این نوع ( ر ) نمونه ی سوم آن می باشد . اگر حروف فوق به شکل کشیده مورد استفاده قرار گیرند ، در انتهای کشیدگی باید از نمونه( ر ) چهارم که ( ر ) کوتاه گفته می شود که انتهای آن کمی گرد است استفاده گردد . جایگاه این نوع ( ر ) تا نیم نقطه زیر خط زمینه می باشد .حروف ( س ش ص ض ط ظ ع غ م ه ) هر گاه با ( ر ) بیایند باید از ( ر ) بلند یا شمشیری استفاده کنیدکه معمولا این نوع ( ر ) به اندازه یک تا یک ونیم نقطه زیر خط زمینه قرار می گیرند . حروف فوق اگر به شکل کشیده نوشته شوند باید در انتهای کشیدگی از ( ر ) کوتاه استفاده کنید . شما می توانید در نوشته ی بالا انواع ( ر ) واتصال حروف به آن را مشاهده فرمایید .

 

پایان جلسه یازدهم ( موفق باشید )

 

 

 

  • برنامه ی آموزش اول و پانزدهم هر ماه می باشد .

 

 

[ جمعه شانزدهم فروردین 1387 ] [ 9:2 ] [ محمد قلیزاده جهرمی ]

آموزش شکسته  ( جلسه دهم )

 

مخصوص هنر جویان دوره های عالی و ممتاز

 

 

تر کیبات حروف  ( 9 )

 

 

این جلسه : اتصال ( ط – ظ ) به حروف

 

 

 

 

 

من چگویم که ترا نازکی طبع لطیف     تا به حدی است که آهسته دعا نتوان کرد

 

 

توضیحات :

 

·   شکل سر ( ط – ظ ) در شکسته کمی بلندتر و کشیده تر از نستعلیق می باشد . که موقع تمرین و اجرا ی این حروف چه به صورت مفرد یا در کلمات به این نکته توجه داشته باشید .

·       الف در ( ط- ظ ) کمی کوچکتر از نستعلیق نوشته می شود .

 

پایان جلسه دهم ( موفق باشید )

 

* برنامه آموزش اول وپانزدهم هر ماه می باشد .

[ پنجشنبه شانزدهم اسفند 1386 ] [ 0:19 ] [ محمد قلیزاده جهرمی ]

 

آموزش نستعلیق ( جلسه دهم )

 

مخصوص هنرجویان دوره های مقدماتی و متوسط

 

ترکیبات 2 حرفی

 

این جلسه : اتصال حروف به  ( د )

 

 

 

 

 

 

توضیحات :

 

·       دال  با نوک سمت راست قلم نوشته می شود وضخامت وسط آن در حدود یک سوم قلم می باشد .

·       در اتصال حروف به ( د ) این حرف شبیه به ( ر ) نوشته می شود و متفاوت با شکل مفرد آن می باشد .

·   جایگاه و کرسی ( د ) در نوشته ، روی خط زمینه می باشد . ( د ) می تواند روی حروف و کلمات ما قبل خود ( حروف تخت ودوایر به جز ع – ح ) سوار شود . در انتهای سطر کمی بالاتر از خط زمینه ویا کاملا روی حروف یا کلمات ما قبل خود سوار می شود .

 

پایان جلسه دهم ( موفق باشید )

 

 

*برنامه آموزش اول و پانزدهم هر ماه می باشد .

 

[ پنجشنبه شانزدهم اسفند 1386 ] [ 0:12 ] [ محمد قلیزاده جهرمی ]

 

آموزش نستعـلیـــق ( جلســه نهــم )

 

مخصوص هنر جویان دوره های مقدماتی و متوسط

 

 

تر کیبــا ت 2 حرفــی

 

 

این جلسه : اتصال حروف بـه  ( ف )

 

 

 

 

توضیحات :

 

·   حرف  ( ف ) به شکـل جدا و مفـرد با سری تو پر که با بدن، کمی فاصلــه دارد  نوشتـه می شود ( که در بحث مفردات به آن اشاره کردیم ) . وقتی حرفی به ( ف ) وصل می شود ، سر ( ف ) دیگر تو پر نوشتـه نمی شود بلکه با نوک سمت راست قلم وبا ضخامت یک سوم وبه شکل تو خالی اجرا می شود .

·   سر حرف ( ف ) در وسط وانتهای کلمـه تو خالی است ، اما به شکل جدا و مفرد ودر اول کلمـه تو پر نوشته می شود .

·   جایگاه وکرسی حرف ( ف ) خط زمینه است که در وسط سطر به هیچ وجه روی حروف و کلمات ما قبل خود سوار نمی شود ، اما حروف کوتاه و کلماتی که با حروف کوتاه ختم می شوند می توانند روی آن سوار شوند . ( ف ) در انتهای سطر کمی بالاتر از بقیه حروف ویا کاملا روی حروف یا کلمات ما قبل خود سوار می شود .

 

 

 

پایان جلسه نهم  ( موفق باشید )

 

* بر نامه آموزش اول وپانزدهم هر ماه می باشد .

[ سه شنبه سی ام بهمن 1386 ] [ 20:33 ] [ محمد قلیزاده جهرمی ]

 

آموزش نستعلیق ( جلسه هشتم )

 

مخصوص هنرجویان دوره های مقدماتی و متوسط

 

ترکیبات 2 حرفی

 

 

این جلسه : اتصال حروف به حرف ( ک – گ )

 

 

 

توضیحات :

 

(ک و گ ) وقتی به صورت مفرد وجدا نوشته می شوند به دو شکل مورد استفاده قرار می گیرند ، یا کوتاه که با الف چهار نقطه ای و ب سه نقطه ای و یا به صورت کشیده و بلند که با الف سه نقطه ای و ب نه یا یازده نقطه ای نوشته می شوند . ( که قبلا در بحث مفردات به آن اشاره شده است ) ولی وقتی حرفی به ک یا گ وصل می شود ویا این حروف در انتهای کلمه می آیند ، قسمت ب شکل آنها دیگر سه نقطه ای نیست بلکه با توجه به نوع کلمه ، چهار یا پنج نقطه ای نوشته می شوند .

جایگاه و کرسی کلماتی که با با حرف ک یا گ ختم می شوند در وسط سطر روی خط زمینه می باشد . حروف و کلمات دیگر به خصوص حروف کوتاه و کلماتی که به حروف کوتاه ختم می شوند ، می توانند روی این کلمات سوار شوند . اگر در انتهای سطر قرار گیرند می توانند کمی بالاتر از خط زمینه ویا کاملا روی حروف یا کلمات ماقبل خود قرار گیرند .

 

پایان جلسه هشتم ( موفق باشید )

 

[ سه شنبه شانزدهم بهمن 1386 ] [ 20:24 ] [ محمد قلیزاده جهرمی ]

 

آموزش شکسته  ( جلسه هشتم )

 

مخصوص هنر جویان دوره های عالی وممتاز

 

تر کیبات حروف ( 7 )

 

 

این جلسه : اتصال ( و ) به حروف

 

 

 

 

خیال روی تو در هر طریق همره ماست     نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست

 

 

 

توضیحات :

 

در شکسته نویسی ، حرف ( و ) به مانند حرف ( ر ) می تواند به حروف وصل شود . البته اتصال ( و ) به حروف با توجه به نوع کلمه یا نوع ترکیب انتخاب می شود و لزومی نیست که همیشه به حروف وصل باشد .

اتصال ( و ) به حروف می تواند در اول و حتی وسط کلمه اتفاق افتد که در نوشته ی بالا در کلمات ( روی ) ، ( موی ) و ( پیوند ) مشاهده می فرمایید .

 

پایان جلسه هشتم ( موفق باشید )

[ سه شنبه شانزدهم بهمن 1386 ] [ 20:22 ] [ محمد قلیزاده جهرمی ]

 

آموزش شکسته ( جلسه هفتم)

 

مخصوص هنرجویان دوره های عالی وممتاز

 

تر کیبات حروف ( 6 )

 

این جلسه : اتصال « ر » به حروف

 

 

 

اسرار ازل را نه تو دانی ونه من ...

 

·       شکل حرف ( ر ) با توجه به نوع کاربرد آن در ابتدا ، وسط و یا پایان کلمه متغییر و تنوع شکل آن با حروف مختلف زیاد است .

·       در نوشته ی بالا چند نمونه ( ر ) و اتصال آن با حروف را مشاهده می کنید . به تفاوت های آن دقت نمایید .

·   حرف ( ر ) گاهی به صورت بلند وکشیده به حروف دیگر متصل می شود و آن زمانی است که نیاز باشد در سطر یا نوشته جای بیشتری را اشغال کند و در مواقعی ویا در اتصال با بعضی از حروف به شکل کوتاه وبه ندرت به شکل بسته وجمع نوشته می شود . البته آشنایی با انواع  ( ر ) که عرض شدرا باید خیلی دقیق در نوشته ها وسرمشق های مختلف خطی ملاحظه فرمایید تا به مفهوم توضیحات بالا بیشتر واقف شوید .

 

*شماره تلفن : 3336121 ـــ  0791 برای دوستانی است که تمایل دارند اطلاعات بیشتری کسب کنند . اگر سوال ویا موردی  نیازبه راهنمایی و توضیح بیشتری داشته باشد با این شماره پاسخگو خواهم بود .

 

پایان جلسه هفتم ( موفق باشید )

 

[ دوشنبه یکم بهمن 1386 ] [ 20:3 ] [ محمد قلیزاده جهرمی ]

 

آموزش نستعلیق ( جلسه هفتم )

 

مخصوص هنر جویان دوره های مقدماتی ومتوسط

 

ترکیبات دو حرفی

 

 

این جلسه : اتصال حروف به ( ب پ ت ث )

 

 

 

تو ضیحات :

 

·   اگر در نوشته ی بالا دقت نمایید ، متوجه می شوید که ترکیب واتصال  حروف با حروف ب شکل ( ب پ ت ث ) متفاوت است .

·   حروف ( ب پ ت ث ک گ ف ق ن ل ط ) هنگام اتصال به « ب شکل » ، هلالی شکل وبه نوک  «ب شکل » وصل می شود طوری که تیزی نوک آن از بین میرود . ولی حروف ( س ص ع ح م ) موقع اتصال به « ب شکل » ، کمی پایین تر از شروع « ب شکل » وصل شده و تیزی نوک آن مشخص می ماند .

هنگام تمرین حتماّ به مورد ذکر شده توجه فرمایید .

·   جایگاه و کرسی « ب شکل » روی خط زمینه می باشد و  در وسط سطرونوشته به هیچ وجه روی حروف وکلمات دیگر سوار نمی شوند . اگر در انتهای سطر قرار بگیرند می توانند کمی بالاتر از کلمات دیگر ویا کاملا روی حروف یا کلمه ی ما قبل خود سوار شوند .

 

  • شماره تلفن : 3336121ــــ 0791 برای دوستانی در نظر گرفته شده است که تمایل دارند اطلاعات  بیشتری کسب کنند . اگر سوال و یا موردی  نیاز به راهنمایی وتوضیح بیشتری داشته باشد با این شماره تلفن پاسخگو خواهم بود .

 

پایان جلسه هفتم ( موفق باشید )

 

[ دوشنبه یکم بهمن 1386 ] [ 20:1 ] [ محمد قلیزاده جهرمی ]

آموزش شکسته ( جلسه ششم )

 

مخصوص هنر جویان دوره های عالی وممتاز

 

ترکیبا ت حروف (5 )

 

اتصال ( د ) با حروف دیگر :

 

 

 

  • درنوشته ی بالا به خصوص متن ( زدست دیده ودل هر دو فریاد – که هرچه دیده بیند دل کند یاد ) به اشکال مختلف دال دقت نمایید .

 

توضیحات :

1-    در شکسته بعضی از حروف که در خطوط دیگر جدا نوشته می شوند ، می توانند به حروف دیگر وصل شوند . در اینجا نیز حرف دال به حروف دیگر متصل شده است .

2-    اشکال دال در اول ، وسط وپایان کلمه ودر ترکیب با حروف مختلف متغیر است ، که نمونه هایی از ( د ) رادر نوشته ی بالا ملاحظه می فرمایید .

 

پایان جلسه ششم ( موفق باشید )

 

[ شنبه پانزدهم دی 1386 ] [ 20:34 ] [ محمد قلیزاده جهرمی ]

آموزش نستعلیق ( جلسه ششم )

 

مخصوص هنر جویان دوره های مقدماتی و متوسط

 

ترکیبا ت 2 حرفی ( 1 )

 

دوستان وهنر جویان عزیز ، بعد از معرفی مفردات و آشنایی با کرسی حروف و کلمات ، از این جلسه با ترکیبات حروف آشنا می شوید . دو حرفی ها نقش مهمی در ترکیبات حروف دارند و کاربرد آنها در خوش نویسی بی نهایت است .

در هر جلسه به شکل مجزا یکی از حروف الفبا را به حروف دیگر ترکیب ومتصل می کنیم . با دقت وتوجه به اشکال کلمات دو حرفی آنها را به ذهن سپرده وسپس با دقت ، تمرین نمایید .تمرین را آنقدر ادامه دهید تا اشکال این حروف ملکه ی ذهنتان گردد . بعداز این مرحله تمرین زیاد ومداوم باعث ظریف وزیباتر شدن نوشته هایتان می شود .

 

این جلسه : اتصال حروف به حرف ( الف )

 

 

توضیحات :

1-  تمام کلمات دو حرفی که به الف ختم می شوند به صورت معمول روی خط زمینه قرار می گیرند . اگر لازم باشد می توانند روی حروف یا کلمات ما قبل خود که معمولا حروف تخت ویا دوایر می باشند ، سوار شوند

2-  الف در انتهای کلمات، سه نقطه ای نوشته می شود ، اما اگراین کلمات به حکم ترکیب قرارباشد روی حروف یا کلمات ماقبل خود سوار شوند الف نیز کمی از سه نقطه کوچکتر نوشته می شود .

 

پایان جلسه ششم ( موفق باشید )

 

[ شنبه پانزدهم دی 1386 ] [ 20:30 ] [ محمد قلیزاده جهرمی ]

آموزش شکسته ( جلسه پنجم )

 

مخصوص هنر جویان دوره های عالی وممتاز

 

ترکیبات حروف ( 4 )

 

ترکیب ( ف – ق ) با حروف دیگر:

 

 

 

* از این جلسه ( همانطور که در نوشته بالا ملاحظه می فرمایید ) جهت آشنایی  بیشتر هنرجویان عزیز و همچنین تنوع در کار تمرین جملات ساده ای نیز به ترکیبات اضافه کرده ام که ضمن آشنایی اولیه با سطر نویسی که در آینده ی نزدیک بیشتر به آن می پردازیم به نحوه ی ترکیب و جای گیری حروف مورد نظر بحث در نوشته نیز بیشتر آشنا می شوید.  

 

* نظر ، انتقاد و پیشنهاد شما فراسوی راه خواهد بود .

                                                                 پایان جلسه پنجم ( موفق باشید )

[ پنجشنبه بیست و نهم آذر 1386 ] [ 22:15 ] [ محمد قلیزاده جهرمی ]

آموزش نستعلیق ( جلسه پنجم )

 

مخصوص هنرجویان دوره های مقدماتی و متوسط

 

کرسی حروف و کلما ت ( 4 )

کشیده های متصل به دوایر ( ن- ل – س ) :                                             

 

این نوع کشیده ها معمولا بالاتر از خط زمینه قرار می گیرند و در انتهای سطر نیز می توانند روی حروف و کلمات ما قبل خود سوار شوند .  

 

 

به جایگاه و کرسی کشیده های متصل به دوایر که در نوشته بالا با رنگ قرمز مشخص شده اند ، دقت نمایید .       

 

 

کشیده های متصل به ( الف – و – ر – د – ه ) :

 

این نوع کشیده ها و همچنین کشیده ی حرف ( ی ) در وسط سطر روی خط زمینه قرار می گیرند و اگر در انتهای سطر مورد استفاده قرار گیرند می توانند روی حروف و کلمات ما قبل خود سوار شوند .                                                                                   

 

 

 

به جایگاه وکرسی کشیده های متصل به حروف کوتاه در نوشته بالا که با رنگ قرمز مشخص شده اند ، دقت نمایید .

 

پایان جلسه پنجم ( موفق باشید )

[ پنجشنبه بیست و نهم آذر 1386 ] [ 22:12 ] [ محمد قلیزاده جهرمی ]

آموزش خط شکسته (جلسه چهارم)

مخصوص هنرجویان دوره های عالی و ممتاز

ترکیبات حروف ( ۳ )

ترکیب (ک یا گ) با حروف:

 

توضیح:

* ترکیب (ل) با حروف الفبا نیز تقریباً شبیه به ترکیبات ک و گ با حروف می باشد که البته ترکیب ل با بعضی از حروف به شکل مجزا و منحصر به فرد می باشد، که در یک جلسه جداگانه کل ترکیبات (ل) با حروف را نیز تقدیمتان خواهم کرد.

*حتماً تمرینات جلسات قبل را نیز مرور نموده و از تمرین منظم آنها نیز غافل نشوید.

پایان جلسه چهارم (موفق باشید)

[ جمعه شانزدهم آذر 1386 ] [ 23:9 ] [ محمد قلیزاده جهرمی ]

آموزش نستعلیق (جلسه چهارم)

مخصوص هنرجویان دوره های مقدماتی و متوسط

کرسی حروف و کلمات (3)

(م): از یک تا دو نقطه بالای خط زمینه شروع  و  4 تا 5 نقطه زیر خط زمینه قرار می گیرد - وسط سطر به هیچ وجه روی حروف و کلمات دیگر سوار نمی شود- اگر در انتهای سطر مورد استفاده قرار گیرد می تواند کاملاً روی حروف یا کلمات انتهای سطر سوار شود.

 

به جایگاه و کرسی حرف (م) در نوشته  بالا که با رنگ قرمز مشخص شده توجه فرمایید.

 کشیده های متصل به (م) و (ر): در وسط سطر معمولاً کمی بالاتر از خط زمینه قرار می گیرند و به ندرت و با توجه به نوع کلمه و ترکیب روی خط زمینه سوار می شوند- در انتهای سطر می توانند روی حروف و کلمات ماقبل خود سوار شوند.

  

به جایگاه و کرسی کشیده های متصل به (م) و (ر) در نوشته های بالا که با رنگ قرمز مشخص شده توجه فرمایید.

                                                                                                           پایان جلسه چهارم( موفق باشید )

[ جمعه شانزدهم آذر 1386 ] [ 23:4 ] [ محمد قلیزاده جهرمی ]

 

 

آموزش شکسته ( جلسه سوم )

 

مخصوص هنر جویان دوره های عالی و ممتاز

 

ترکیب حروف ( 2 )

 

اتصال ( ب- پ- ت- ث- ن ) به حروف دیگر:

 

مثال :

توضیحا ت :

1- اشکا ل حروف ( ب- پ- ت- ث- ن ) در چسبید ن به حروف یکی است و تفاوتی بین آنها نیست .

2- نوشتن سریع و قلم اندازی و استفاده از قسمتهای مختلف نوک قلم در شکسته اصل مهمی است .

3- تمرین را به اندازه ای انجام دهید که اشکا ل حروف و ترکیبات در ذهنتان ملکه شود و بدون دیدن مدل یا سرمشق بتوانید تمرین کنید.

 

پایان جلسه سوم ( موفق باشید )

* برنامه آموزش اول و چانزدهم هر ماه می باشد .

 

 

 

[ جمعه دوم آذر 1386 ] [ 6:8 ] [ محمد قلیزاده جهرمی ]

آموزش نستعلیق ( جلسه سوم )

 

مخصوص هنرجویان دوره های مقدماتی و متوسط

 

کرسی حروف و کلما ت (2)

 

( د- ر- و- ه- ط ) : معمولا روی خط زمینه قرار می گیرند ، اگر در انتهای سطر بیایند می توانند کمی بالاتر از خط زمینه ویا کاملا روی حروف یا کلمات ما قبل خود قرار گیرند . در قسمتهای مختلف سطر نیز می توانند روی حروف ( ب- پ – ت- ث- ک- گ- ف- ن- ل- ق- س- ص- ی ) ویا کلماتی که به این حروف ختم شده باشند ، سوار شوند.

 

مثال :

*به جایگاه و کرسی حروف کوتاه در نوشته بالا که با رنگ قرمز مشخص شده ، دقت نمایید

دوایر ، شامل ( ن- ل- ق- س- ص- ع- ح- ی ) :

دوایر از طرف داخل می توانند بین یک تا کمی بیش از یک نقطه زیر خط زمینه قرار گیرند . در انتهای سطر به اندازه لازم نسبت به ترکیب ، بالاتر از بقیه حروف ویا کاملا روی کلمات ما قبل خود سوار می شوند. ولی در وسط سطر به هیچ وجه روی حروف و کلمات ما قبل خود سوار نمی شوند .

دوایر معکوس ( ع- ح ) و همچنین حروف ل و سین کشیده نسبت به بقیه دوایر کمی پایین تر قرار می گیرند ولی به حکم ترکیب می توانند در سطر با بقیه دوایر هماهنگ باشند .

 

 

مثال :

 

  

*به جایگاه و کرسی دوایر در نوشته بالا که با رنگ قرمز مشخص شده ، دقت نمایید .                        

 

                                 پایان جلسه سوم ( موفق باشید )

 

 

برنامه آموزش اول و پانزدهم هر ماه می باشد .

 

 

 

 

[ جمعه دوم آذر 1386 ] [ 6:5 ] [ محمد قلیزاده جهرمی ]

 

آموزش شکسته ( جلسه دوم )

 

مخصوص هنر جویان دوره های عالی وممتاز

 

ترکیبات حروف

 

1-    تر کیب ( الف ) با حروف دیگر :

 

 

 

 

 

توضیحات :

1-  در شکسته نویسی ، بعضی از حروف مثل( الف ) بر خلاف دیگر خطوط می تواند به حروف دیگر وصل شود . در نمونه بالا ترکیباتی را می بینید که ( الف ) به حروف دیگر وصل شده ویا در کنار بعضی از حروف همجوار شده است.

2-  ( الف ) به صورت مستقیم می تواند به حروف ( ب پ ت ث ک گ د ر ه ن ع ل س ح ی ) وصل شود وبه حروف دیگر مثل ( ف و ط ص ق م ) وصل نمی شود ولی خیلی ظریف می تواند کنار این حروف بنشیند .

3-    سعی کنید این ترکیبات را به ذهن بسپارید تا در شکسته خوانی نیز مسلط شوید .

                                                      پایان جلسه دوم ( موفق باشید )    

* برنامه آموزش اول و پانزدهم هر ماه می باشد .    

[ چهارشنبه شانزدهم آبان 1386 ] [ 6:29 ] [ محمد قلیزاده جهرمی ]
  

آموزش نستعلیق (جلسه دوم )

 

مخصوص هنر جویان دوره های مقدماتی ومتوسط

 

کرسی حروف وکلمات ( 1 )

حروف وکلمات با توجه به شکل وترکیب در سطر به حالتهای مختلف در سطر جای می گیرند و فاصله افقی وعمودی مناسبی با یکدیگر دارند تا تقسیم فضای مطلوبی در سطر ایجاد شود . درانتهای سطر ، حروف و کلمات طوری تنظیم شده ونوشته می شوند که مسیر حرکت چشم در انتهای سطر به طرف پایین نباشد وسطر بسته شود.

کرسی حروف وکلمات در سطر چنین است :

( الف ) : روی سطر یا اندکی بالاتر یا بندرت کمی پایین تر از خط زمینه قرار می گیرد ، الف می تواند روی حروف و کلمات ماقبل خود که با حروف تخت ( ب پ ت ث ک گ ف ) ودوایر( ن ل ق س ص ی ) تمام می شوند ، سوار شود .

 

مثال :

 

 

 

 

 

 

 

*به جایگاه و کرسی الف در نوشته های بالا که با رنگ قرمز مشخص شده ، دقت  نمایید .

 

 

حروف تخت ( ب پ ت ث ک گ ف ) :  این حروف هم به شکل کوتاه ویا کشیده و بلند دقیقا روی خط زمینه قرار می گیرند . در وسط سطر به هیچ وجه روی حروف و کلمات ماقبل خود قرار نمی گیرند و اگر در انتهای سطر استفاده شوند می توانند کمی بالاتر از خط زمینه ویا کامل روی حروف یا کلمات ماقبل خود سوار شوند .

 

مثال :.

 

 

 

*به جایگاه وکرسی حروف تخت  در نوشته بالا که با رنگ قرمز مشخص شده ، دقت نمایید .

 

 

                                                                         پایا ن جلسه دوم ( موفق باشید )

* برنا مه آموزش اول و پایان هر ماه می باشد .

 

 

 

[ چهارشنبه شانزدهم آبان 1386 ] [ 5:31 ] [ محمد قلیزاده جهرمی ]

آموزش شکسته ( جلسه اول )

مخصوص هنر جویان دوره های عالی و ممتاز

دوستان هنرمند و عزیزان همراه – همانطور که می دانید رمز موفقیت در شکسته نویسی تسلط و آمادگی قبلی و آشنایی کامل با نستعلیق می باشد ، چرا که شکسته گرفته شده از نستعلیق می باشد و با این تفاوت  که آزادی عمل وسرعت دست و انتخاب ترکیبات در شکسته بیشتر می باشد . جلسه اول را اختصاص می دهیم به مفردات شکسته ، با توجه به متنوع بودن ترکیبات حروف در شکسته ، سعی کنید مفردات را که اصل مهمی است را خوب به ذهن سپرده تا در جلسات آینده که با موضوعات دیگر سرو کار دارید آمادگی مطلوبی داشته باشید .

 

 

 

توضیحات :

1-  نقطه گذاری کنار حروف در شکسته چیز ثابتی نیست و فقط برای شروع کار و آشنایی اولیه است چرا که ممکن است این اندازه ها باتوجه به نوع ترکیب و به کار گیری آنها در جاهای مختلف یک نوشته دچار تغییراتی شود.

2-    حروف و کلمات در شکسته به شکل بلند ، متوسط و کوتاه ودر مواقعی با زبانه ی  قلم نگاشته می شود .

                                                                   پایان جلسه اول ( موفق باشید )

 

* برنامه آموزش اول و پانزدهم هرماه می باشد.

[ دوشنبه سی ام مهر 1386 ] [ 20:35 ] [ محمد قلیزاده جهرمی ]

آموزش نستعلیق (جلسه اول )

مخصوص هنرجویان دوره های مقدماتی ومتوسط

دوستان هنرمند و همراهان عزیز- به یاری خدا، اولین جلسه آموزش نستعلیق را پس از توضیحاتی مختصر در باره وسایل خوش نویسی وسپس مفردات آغاز می کنیم . لازم به یادآوری است که این شکل آموزش محدودیتهایی نیز در بر دارد که دوستان عزیز با مطالعه بیشتر ومشق نظری انشاء الله به این مهم دست خواهند یافت .

وسایل مورد نیاز :

قلم – دفتر- مرکب – دوات و لیقه

1-  قلم : بهتراست از نوع دزفولی ، سخت وپررنگ ، بدون پیچ خوردگی و کاملا راست باشد و ضخامت آن با تناسب دست هماهنگی داشته باشد .

2-  دفتر: بهتر است گلاسه یا نیم گلاسه و مخصوص خوش نویسی باشد چرا که حرکت قلم راحت تر و تنظیم مرکب های مختلف با آن بهتر انجام می گیرد .

3-  مرکب : مرکبی باشد که قابل تنظیم باشد ، کم رنگ و بی روح نباشد . بهتر است برای شروع کار از مرکب مشکی استفاده گردد .

4-    دوات : بهتر است دهانه گشاد باشد تا مرکب بر داری  راحت تر انجام پذیرد .

5-    لیقه : بهتر است از نخ ابریشم تابیده شده باشد .

 

آشنایی با مفردات

 

 

1-    حروفی که کاملا روی خط زمینه قرار می گیرند .

 

 

2-    حروفی که تا یک نقطه زیر خط زمینه قرار می گیرند .

 

 

3-    حروفی که کمی بیش از یک نقطه زیر خط زمینه قرار می گیرند .

 

 

 

4-    حروف وکلمات کشیده معمولا روی خط و حرف میم تا یک نقطه بالاتر از خط زمینه قرار می گیرد .

 

توضیحات :

1-    کنار حروف نقطه های تو خالی را مشاهده می کنید که قانون اندازه حروف و فاصله آنها با خط زمینه را برایتان مشخص می کند . موقع تمرین گذاشتن این نقطه ها لزومی ندارد و فقط سعی کنید قوانین نقطه گذاری را به ذهن بسپارید .

2-    سعی کنید اول حروف را خوب ببینید و سپس تمرین کنید ( مشق نظری )

3-    مرکب را به اندازه بر دارید ( برای حروف ریز مرکب کمتر و برای حروف درشت مرکب بیشتر ) که لیقه در این مورد به شما کمک می کند .

                                                                    پایان جلسه اول  ( موفق باشید )

 

 *برنامه آموزش اول و پانزدهم هر ماه می باشد.

[ دوشنبه سی ام مهر 1386 ] [ 20:26 ] [ محمد قلیزاده جهرمی ]

به نا م او که زیباست و زیبایی را دوست دارد

دوستان عزیز و همراه

در پی پر بار تر نمودن وبلاگ حاضر و بر حسب وظیفه ای که احساس می کنم ، تصمیم بر آن دارم که طی یک برنامه بلند مدت دین خود  نسبت به علاقمندان هنر خوشنویسی که به هر دلیل امکان حضور د رکلاس های خوشنویسی را ندارند  ادا کنم .

به همین منظور طی چند برنامه جداگانه آموزش خطوط : نستعلیق و شکسته و در آینده نزدیک خطوط نسخ وثلث ومعلی را به یاری خدای بزرگ آغاز وبه شکل آموزش مکا تبه ای تجربه ناچیز خود راکه در طی 17 سال سابقه تدریس به دست آورده ام در اختیار عزیزان مخاطب خویش قرار خواهم داد.

انتقاد ، پیشنهاد و نظر شما فرا سوی راه خواهد بود .

( محمد قلیزاده  جهرمی )

[ سه شنبه هفدهم مهر 1386 ] [ 16:14 ] [ محمد قلیزاده جهرمی ]
درباره وبلاگ

محمد قلیزاده جهرمی
عضو انجمن خوشنویسان ایران
مشتاقانه منتظر دریافت نظر - پیشنهاد و انتقاد سازنده ی دوستان از طریق نظرات وبلاگ می باشم...
امکانات وب